ماشین‌های ظرفشویی مقاوم به خوردگی تولید شدند

ماشین‌های ظرفشویی مقاوم به خوردگی تولید شدند

یك شركت ایرانی موفق به تولید ماشین‌های ظرفشویی با پوشش ضد خوردگی و مقاوم شده كه اكنون در بازار موجود است؛ این محصول گواهینامه نانومقیاس نیز دارد. در این محصول از پوشش تبدیلی با ضخامت نانومتری استفاده شده است كه سبب بهبود چسبندگی رنگ به زیرلایه و بهبود خواص مقاومت به خوردگی می‌شود./ مهر