printlogo


با خنده‌های پسته آشنا شوید

شاید با وضعیت گرانی پسته همه نتوانند برای پذیرایی عید آن را خریداری كنند، اما آنهایی كه قصد خرید دارند بهتر است با رعایت نكاتی این محصول را انتخاب كنند كه اگر پول زیادی از جیب‌شان رفت محصول درخوری خریده باشند.
طبق استاندارد ملی ایران به پسته‌ای كه برشته نشده و بدون  مواد افزودنی مجاز باشد پسته خام و به انواعی كه حاوی مواد افزودنی مجاز و تحت عملیات حرارتی قرار گرفته باشند پسته برشته گفته می‌شود. پسته خام بر برشته اولویت مصرف دارد.
به پسته‌ای كه پوست استخوانی آن به‌طور طبیعی شكاف نداشته باشد، شكاف كوچك داشته باشد یا این‌که در انتها شکاف داشته باشد به ترتیب پسته ناخندان، كم‌خندان یا ته‌خندان گفته می‌شود. نوعی كه پوست سخت آن باز و مغز نمایان باشد پسته طبیعی خندان و نوعی كه به روش‌های گوناگون مكانیكی خندان شده باشد پسته مكانیك خندان (آب‌خندان، یخ‌خندان یا یخ‌تركان) نامیده می‌شود.
اغلب پسته‌های نارس و نامرغوب دربسته‌اند. این پسته‌ها را در آب یخ خیس كرده و بلافاصله در معرض منبع حرارتی قرار می‌دهند. این شوك دمایی باعث می‌شود پسته دهان باز كرده و مغز آن پیدا شود. این پسته‌ها فسادپذیری بالا داشته، به سرعت طعم و بوی‌شان برگشته و تند می‌شوند و اغلب با جوهرلیمو و نمك فراوان بو داده می‌شوند تا مشتری متوجه كیفیت پایین محصول نشود. اگر ترك خندان پسته با فشار بین انگشتان روی هم بسته یا مغز پسته با مختصر فشار خرد یا در اثر تكان دادن پسته، مغز آن آزادانه حركت كند باید به خنده پسته مشكوك شوید. كیفیت پسته با درجات عالی، ممتاز، مرغوب، خوب و معمولی درجه‌بندی می‌شود.
افزودنی‌های مجاز به پسته
افزودن هرگونه نگه دارنده، رنگ و اسانس مصنوعی به پسته غیرمجاز است. استفاده از ادویه و چاشنی همچون آبلیمو، نمك، فلفل، پودر سیر، نشاسته، زعفران و مواد رنگی طبیعی به پسته در صورتی مجاز است كه كیفیت محصول مطابق با استاندارد ملی ایران و قابل آزمون و تشخیص باشد. پسته باید بوی مخصوص به خود داشته و بدون هرگونه مزه كهنگی، تلخی و تندی و بدون آفت و آفت‌زدگی باشد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5347/14/18236/0