printlogo


بهبود تراكم استخوانی زنان یائسه با تمرین ورزشی

نتایج یك پژوهش نشان می‌دهد نوعی خاص از تمرینات مقاومتی به نام
 بادی پامپ می‌تواند بر حفظ و بهبود تراكم استخوانی و تعادل زنان یائسه موثر باشد.تمرینات بادی پمپ شاخه‌ای از تمرینات مقاومتی است كه به صورت دسته‌جمعی اجرا و در آن از وزنه‌های آزاد با شدت كم و حجم زیاد استفاده می‌شود. پژوهشگران معتقدند با توجه به این كه این تمرینات باعث افزایش قابل توجه تعادل در آزمودنی‌ها شده است، می‌توان از این تمرینات به منظور بهبود، حفظ و تثبیت تراكم استخوانی، افزایش تعادل و كاهش خطر افتادن و شكستگی‌های ناشی از آن در افراد مسن، به خصوص در زنان بهره برد و به عنوان روشی پیشگیرانه در زمینه پیشگیری از آسیب‌های جدی ناشی از استئوپروز از قبیل شكستگی‌های استخوانی مورد توجه قرار گیرد.كاهش تراكم استخوان در دهه‌های سوم و چهارم زندگی در مردان و زنان شروع می‌شود و
 به طور خاص در زنان یائسه افزایش می‌یابد./ ایسنا


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5514/14/45197/0