printlogo


زنده‌باد مرگ نارنجی

نویسنده در این رمان داستانی معمایی درباره یك نویسنده، قتل او و پیامدهای آن و در نهایت كشف راز این ماجرا را بازخوانی كرده است. داستان‌هایی كه دارای تم جنایی هستند در سال‌های اخیر در ایران با استقبال قابل توجهی روبه‌رو بوده است. نویسنده در این اثر سعی كرده پایش را از قواعد ژانر بیرون بیاورد و با دست‌افزارهایی بیشتر به استقبال مخاطب خود برود.
​​​​​​​  نویسنده: فاطمه احمدی
  انتشارات: كتاب نیستان
  274 صفحه / 58000 تومان

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/8/54643/1