printlogo


بعد از آتشفشان


فوران‌های آتشفشانی از كول تال در ۷۰كیلومتری جنوب پایتخت فیلیپین كه از روز یكشنبه آغاز شده و سبب شده مانیل روز دوشنبه در شرایط اضطراری فرو رود و فرودگاه بین‌المللی و بسیاری از مراكز اداری و آموزشی این شهر تعطیل شود.
به گزارش ایسنا، گزارش رسانه‌های حاكی از به جریان افتادن كیلومترها گدازه قرمز داغ است. روز دوشنبه پس از فوران ناگهانی خاكستر و بخار باعث شد روستاییان و مردم محلی مجبور به فرار شوند و فرودگاه مانیل و سایر بخش‌های آموزشی و اداری این شهر نیز تعطیل شد.ابرهای ناشی از دود و خاكستر فعالیت كوه آتشفشان تال در صدها كیلومتر اطراف آن دیده شده و ستون‌های دود و خاكستر آتشفشانی به پایتخت شلوغ فیلیپین رسیده است. از این رو مقام‌های محلی، فرودگاه اصلی این كشور را تعطیل كردند كه در اثر آن تاكنون بیش از ۲۴۰ پرواز بین‌المللی و داخلی لغو شده است.آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/20/54761/0