printlogo


قصاص مرد دستفروش به خاطر قتل مرد رهگذر

مرد دستفروش كه در جریان درگیری خیابانی یك رهگذر را به قتل رسانده بود،روز گذشته در دادگاه ادعا كرد تنها ضربه او منجر به قتل مقتول نشده است.متهم به قصاص محكوم شد.
 بیست و پنجم فروردین سال 96 گزارش یك درگیری منجر به قتل در خیابان خاوران روی میز ماموران پلیس قرار گرفت.
اظهارات شهود حاضر در صحنه حاكی از آن بود كه مردی دستفروش در نزاع، مرد رهگذر را با چاقو به قتل رسانده و با اطلاعاتی كه شاهدان در اختیار پلیس قرار دادند،دستفروش جوان به نام هادی دستگیر شد.
متهم در اعتراف به قتل گفت: در نزاعی كه درگرفت، من فقط برای دفاع از خودم چاقویی را در هوا می‌چرخاندم و متوجه نشدم چطور به جوان رهگذر اصابت كرد.
با اعتراف متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه كیفری یك استان تهران ارجاع شد و روز گذشته، طرفین پرونده در دادگاه حاضر شدند.
ابتدای جلسه رسیدگی پدر و مادر مقتول به عنوان اولیای دم تقاضای قصاص قاتل را كردند. سپس متهم در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت: اتهامم را قبول ندارم چون در صحنه درگیری خیلی‌ها چاقو در دست داشتند و شاید كسی از پشت سر به مقتول ضربه‌ای زده باشد.
سپس او در توضیح روز حادثه گفت:آن روز مثل همیشه كنار خیابان بساط كرده بودم كه دیدم مقتول كمی آن‌طرف‌تر داشت با تلفن همراهش صحبت می‌كرد و با كسی كه پشت خط بود جر و بحث می‌كرد و حرف‌های ركیك می‌زد.چند نفر از كسبه محل به او تذكر دادند كه در محل عبور زن و بچه مردم،حرف زشت نزند اما او توجهی نمی‌كرد.یكدفعه من سرش داد زدم و گفتم مگر نمی‌شنوی به تو می‌گویند درست صحبت كن. بعد با هم درگیر شدیم و چند نفر از مغازه دارها از من جانبداری كردند.برای همین او با دوستانش تماس گرفت و چند دقیقه بعد چند نفری روی سر من ریختند. مقتول روی زمین افتاد اما نمی‌دانم چاقوی چه كسی به او اصابت كرد.
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وكیل او حكم قصاص را صادر كردند.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5598/5/57228/1