بین بازنشستگان فرق نگذارید

بین بازنشستگان فرق نگذارید

علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری

 خواسته بازنشستگان کارگری مربوط به تصمیمات یک سال اخیر نیست بلکه به گذشته برمی‌گردد و سال‌هاست پیگیر همسان‌سازی حقوقشان هستند.
 دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، لشکری، کشوری و تامین اجتماعی قوانینی را تصویب کرد و حتی در برنامه‌های توسعه هم به این موضوع اشاره شده اما تنها برای بازنشستگان لشکری و کشوری اجرا شد و بازنشستگان تامین اجتماعی جا مانده‌اند. دولت هر بار برای همسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نداشتن منابع را مطرح می‌کند. سابقه حق بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر صندوق‌ها متفاوت است، به طوری که برخی بازنشستگان تا 35 سال حق بیمه می‌پردازند که صندوق‌های دیگر چنین سابقه‌ای ندارند.
 برای سال جاری قانونی مصوب شد که بازنشستگان نباید کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان دریافت کنند و دولت برای بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کرد اما انتظار می‌رفت در بودجه سال جاری این موضوع را بررسی می‌کرد. اقدام دولت برای بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار مناسب و لازم بود و باید به وضعیت معیشت بازنشستگان رسیدگی شود اما خواسته جامعه کارگری بازنشسته این است که به بازنشستگان این بخش هم اهمیت داده شود.
 خواسته اصلی جامعه بازنشسته کارگری همسان‌سازی حقوق است. اکنون برخی بازنشستگان یک میلیون و 500 هزار تومان که با افزایش حقوق امسال نهایتاً به یک میلیون و 800 هزار تومان دریافت می‌کنند و انتظار داریم دولت بین بازنشستگان تفاوتی قائل نشود تا این بخش هم بتواند از مزایای مناسبی برخوردار شود.
 تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی در مقایسه با بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار بیشتر است و 13 هزار میلیارد تومان نیاز است که در مرحله اول همسان‌سازی حقوق آنها انجام شود اما دولت فقط ده هزار میلیارد تومان به بازنشستگان لشکری و کشوری تخصیص داد و بازنشستگان تامین اجتماعی را در برنامه مالی خود قرار ندادند.