printlogo


در آمد 3800 میلیارد تومانی کارگزاری‌های بورس طی 47 روز

بر اساس آمارهای منتشر شده، طی سه ماه اول سال 99، روزانه حدود
10 هزار میلیارد تومان مبادله در بورس انجام شده است.
به طوری که حتی روز یکشنبه 8 تیر 99 و فقط در یک روز، بیش از 27 هزار میلیارد تومان در بورس مبادله شده که تمام اعداد و ارقام قبلی را پشت‌سر گذاشته و رکورد جدیدی از این باب به ثبت رسانده است. بر این اساس، طی سه ماه اول سال 99 که فقط در 47 روز آن بورس فعالیت داشته است.حدود 492 هزار میلیارد تومان ارزش مبادلات انجام شده، بوده
است.
اگر این عدد را در 014/0 درصد ضرب کنیم، میزان کارمزد دریافتی از سرمایه‌گذارانی که در بازار سهام معامله داشته اند، بیش از 7200 میلیارد تومان می‌شود که سهم کارگزاری ها حدود 53 درصد مجموع کارمزد دریافتی یعنی معادل 3800میلیارد تومان می‌شود./ فارس

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5696/3/69312/0