printlogo


پرده دوم: همه‌چیز از داخل غار شروع شد!

در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۲،‭ ‬دكتر‭ ‬فرانسِسكو‭ ‬بِرنا،‭ ‬از‭ ‬پژوهشگران‭ ‬دانشگاه‭ ‬سایمون‭ ‬فرِیزِر‭ ‬كانادا،‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬تیم‭ ‬پژوهشی‌اش‭ ‬در‭ ‬غار‭ ‬واندِروِرك‭ ‬آفریقای‭ ‬جنوبی‭ ‬به‭ ‬آثار‭ ‬استخوان‌های‭ ‬سوخته‭ ‬و‭ ‬گیاهان‭ ‬خاكسترشده‌ای‭ ‬دست‌یافته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬قدمت‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬این‭ ‬آثار‭ ‬جزو‭ ‬قدیمی‌ترین‭ ‬شواهد‭ ‬واضحی‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬آتش‭ ‬توسط‭ ‬اجدادمان‭ (‬شاید‭ ‬انسان‌های‭ ‬كاروَرز‭ ‬یا‭ ‬انسان‌های‭ ‬راست‌قامت‭) ‬خبر‭ ‬می‌دادند‭. ‬اما‭ ‬بعدها‭ ‬دكتر‭ ‬بِرنا‭ ‬آثار‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬غار‭ ‬یافت‭ ‬كه‭ ‬قدیمی‌تر‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬قدمت‌شان‭ ‬به‭ ‬6/1‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬می‌رسید‭. ‬اما‭ ‬می‌دانیم‭ ‬قابلیت‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آتش‭ ‬با‭ ‬قابلیت‭ ‬درست‌كردن‭ ‬آتش‭ ‬یكی‭ ‬نیست‭! ‬اما‭ ‬این‭ ‬یعنی‭ ‬چه؟


​​​​​​​

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/15/7450/0