تقدیر جهانی از عكاسان ایرانی

تقدیر جهانی از عكاسان ایرانی

جشنواره عكس پلودیف بلغارستان ۲۰۲۰ از عكاسان ایرانی حاضر در این رویداد تقدیر كرد. روابط‌عمومی دفتر فیاپ در ایران خبر را به ایسنا داده و افزوده كه در این رویداد،  سید‌احسان مرتضوی روبان تقدیر انجمن عكاسی آمریكا، احمد خطیری دیپلم افتخار، مهدی زابل عباسی دیپلم افتخار و علی سامعی دیپلم افتخار هیات داوران جشنواره را كسب كردند. جشنواره عكس پلودیف ۲۰۲۰ زیر نظر فدراسیون بین‌المللی هنر عكاسی (فیاپ) و PSA برگزار شد.