جوابیه

جوابیه

در پی درج پیامی یکشنبه 23/06/1399 با عنوان «آب-مترو» مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل متروی شهر تهران و حومه با ارسال نمابری اعلام کرد: با پیگیری این شرکت و همکاری بخش حوادث سازمان آبفای منطقه و بررسی میدانی محوطه بالای ایستگاه یادشده، مشکل آبریزش دسترسی غربی سکوی جنوبی و نقص لوله آبیاری فضای سبز میدان شهید لشگری نوزدهم شهریور امسال برطرف شد و در حال حاضر به میزان قابل‌توجهی از حجم آبریزش کاسته شده و گفتنی است که شرکت بهره‌برداری مترو تا زمان رفع نقص کامل، پیگیر موضوع خواهد بود.
ضمیه قفسه کتاب