غفلت از پساکرونا تبعات سنگینی خواهد داشت

غفلت از پساکرونا تبعات سنگینی خواهد داشت


محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:‌ پساکرونا را باید یک تهدید اجتماعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی تلقی کرد. متأسفانه از پساکرونا غفلت شده و بیشتر توجهات به کرونا معطوف شده است. غفلت از پساکرونا تبعات سنگینی خواهد داشت. باید یک سطح بندی از آسیب‌های کرونا انجام بپذیرد و در اولین سطح برای کسب و کارهای خرد چاره اندیشید./ تسنیم