printlogo


بیماران هموفیلی در انتظار سهمیه دارو

احمد قویدل، مدیرعامل و سخنگوی سازمان هموفیلی ایران گفت: در حال حاضر زنجیره تامین دارو بسیار معیوب است و استان قزوین هم نماد مشکلات در این زنجیره است.وی افزود: به علت اعتراضات بیماران قزوینی در خصوص نبود داروهای مربوط به هموفیلی، از طرف كانون هموفیلی ایران به آنجا رفتیم. ما به عینه مشاهده كردیم بیماران ده تا 12 روز است با كمبود اساسی و نبود دارو مواجه هستند. سهمیه دارویی بیماران استان قزوین 15 روز است تحویل داده نشده و عملا به بیماران می‌گویند دارو موجود نیست. /ایلنا