printlogo


زندگی شمع‌ها


یك شمع مگر تا كی می‌تواند بسوزد؟ شمعی كه كنار خیابان روشن می‌شود چند دقیقه. شمعی كه در خانه روشن می‌شود چند ساعت. شمعی كه كنار عكسی با روبان مشكی روشن می‌شود چند روز. اما شمعی كه در دل روشن می‌شود كی خاموش خواهد شد؟ حالا كه شمع‌های كنار خیابان خاموش شده به این فكر می‌كنم كه شمع‌ها در دل مردم داغدیده از همان صبح سانحه هوایی روشن شد و روشن و داغدار باقی خواهد ماند. شمع‌های نمادینی هم كه سه روز بعد از حادثه روشن شدند، شراره خودنمایی‌شان خوراك عكس‌ها می‌شود و خاموش خواهند شد. دلم برای شمع‌هایی كه در دل مادرها كنار عكس فرزندشان با روبان مشكلی می‌سوزد، می‌تپد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5576/20/54763/0