printlogo


دستبرد به تیتر

روز‭ ‬سه‌شنبه‭ ‬جلسه‌ا‌ی‭ ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬شهرداران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬جلسه‌ای‭ ‬كه‭ ‬ظاهرا‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تبادل‭ ‬تجربه‌های‭ ‬شهرداران‭ ‬مختلف‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬دیداری‭ ‬بین‭ ‬شهرداران‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اتفاقات‭ ‬حرف‭ ‬بزنند‭. ‬نكته‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬چهار‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬شهرداران‭ ‬ادوار‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬كه‭ ‬اتفاقا‭ ‬از‭ ‬شاخص‌ترین‭ ‬چهره‌های‭ ‬شهرداری‭ ‬پایتخت‭ ‬بودند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬غایب‭ ‬بودند‭. ‬غلامحسین‭ ‬كرباسچی،‭ ‬محمدحسن‭ ‬ملك‌مدنی،‭ ‬محمود‭ ‬احمدی‌نژاد‭ ‬و‭ ‬محمدباقر‭ ‬قالیباف‭ ‬غایبان‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬بودند‭.‬

روزنامه‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬یك‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬چهارشنبه‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬اشاره‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تیتر‭ ‬اچهار‭ ‬تافته‭ ‬جدا‭ ‬بافتهب‭ ‬با‭ ‬روتیتر‭ ‬اجلسه‭ ‬هم‌اندیشی‭ ‬شهرداران‭ ‬تهران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬غایب‭ ‬شاخص‭ ‬برگزار‭ ‬شدب‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬و‭ ‬غایبان‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬هرچند‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬روزنامه‭ ‬قانون‭ ‬خواسته‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تیتر‭ ‬غایبان‭ ‬را‭ ‬مقصر‭ ‬جلوه‭ ‬دهد‭.‬

این‭ ‬روزنامه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تیتر‭ ‬و‭ ‬عكس،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬توجه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬جلب‭ ‬كرد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬صفحه‭ ‬عكس‭ ‬و‭ ‬تیتری‭ ‬از‭ ‬ظریف‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬دیروز‭ ‬در‭ ‬روزنامه‌ها‭ ‬بازتاب‭ ‬بسیاری‭ ‬داشت‭. ‬امنتظر‭ ‬غرب‭ ‬نمی‌شویمب‭ ‬همان‭ ‬تیتری‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬روزنامه‭ ‬قانون‭ ‬انتخاب‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬می‌كنند‭ ‬شكست‌های‭ ‬برجام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عبارات‭ ‬پوشش‭ ‬دهند‭.‬

یكی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬تیترهای‭ ‬روزنامه‭ ‬قانون‭ ‬اتكذیب‭ ‬شفاهی‭ ‬شكنجهب‭ ‬بود،‭ ‬موضوعی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شبكه‭ ‬اجتماعی‭ ‬داغ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬پای‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬صفحه‭ ‬اصلی‭ ‬روزنامه‭ ‬قانون‭ ‬باز‭ ‬شد‭. ‬موضوع‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اظهارات‭ ‬نماینده‭ ‬كارگران‭ ‬هفت‌تپه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مدعی‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شكنجه‭ ‬دادند‭. ‬این‭ ‬روزنامه‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تیتر‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬ادعای‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تكذیب‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬اشاره‭ ‬
شده‭ ‬است‭.‬

یكی‭ ‬از‭ ‬تیترهایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬یك‭ ‬قانون‭ ‬توجه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬می‌كند،‭ ‬ادستبردهای‭ ‬یواشكیب‭ ‬بود‭. ‬گزارشی‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬روزنامه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬سرقت‌های‭ ‬كوچك‭ ‬از‭ ‬فروشگاه‌ها‭ ‬اشاره‭ ‬كرده‭ ‬بود‭.‬

​​​​​​​

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5296/7/10270/0