printlogo


لاله‌زار نیازمند مداخلات آرام

پیاده‌محور كردن و گسترش فضاهای فرهنگی و گردشگری در خیابان‌های تاریخی جزو ایده‌آل‌های شهرسازی است، اما این كار باید با ضوابط خاصی انجام شود و بی‌توجهی به این ضوابط می‌تواند سبب از بین رفتن رونق این خیابان‌ها و وارد شدن ضرر و زیان به كسب و كار اصناف آنها شود.
درباره خیابان لاله‌زار نیز باید توجه داشت كه این خیابان در طول تاریخ معاصر ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به داشتن تعداد زیاد فضاهای فرهنگی، هنری و تفریحی مشهور بود، اما اكنون سال‌هاست كه لاله‌زار به بورس لوازم الكتریكی تبدیل شده. بنابراین امروزه حقوق مكتسبه صنف لوازم الكتریكی در خیابان لاله‌زار تسری پیدا كرده است و اگر مدیریت شهری بنا دارد كاربری خیابان لاله‌زار را تغییر دهد، باید حتما حقوق مكتسبه این صنف را در نظر بگیرد.
حال اگر مدیریت شهری تهران بنا دارد كه بافت تاریخی این خیابان را احیا كند، بهترین راهكار برای این منظور انجام مداخلات آرام به جای اقدامات عاجل است. سنگفرش كردن نیز می‌تواند شروعی برای این مداخلات آرام باشد، به شرط آن كه از همان ابتدا جلوی ورود خودروها به این خیابان گرفته نشود، اما بعد از چند سال كه حجم تردد خودروها در لاله‌زار كاهش پیدا كرد، شهرداری بدون آسیب زدن به بار ترافیكی منطقه جلوی ورود خودروها به آن را بگیرد.
دومین گام برای مداخله آرام جهت احیای بافت تاریخی خیابان لاله‌زار نیز مذاكره با كسبه صنف لوازم الكتریكی جهت متقاعد کردن آنها برای همكاری در انجام این اقدامات است، چراكه این تغییر كاربری بدون تامین منافع اقتصادی این صنف و جلب همكاری آنها امكان‌پذیر نیست.
اقدام بعدی برای این منظور نیز می‌تواند تملك فضاهای فرهنگی و هنری قدیمی خیابان لاله‌زار باشد. به این صورت كه شهرداری می‌تواند واحدهایی در این خیابان را كه هنوز تغییر كاربری نداده‌اند، به تصرف خود درآورد و رفته رفته فضاهای فرهنگی و هنری این خیابان را احیا كند به نحوی كه بعد از چند سال، بدون آسیب دیدن كسبه صنف لوازم الكتریكی، ویژگی تفریحی و گرشگری سابق نیز به این خیابان بازگردد.
بنابراین احیای بافت تاریخی خیابان لاله‌زار و فضاهای فرهنگی هنری آن امكان‌پذیر است، به شرط این كه مدیریت شهری این كار را با روش مناسب آن انجام دهد تا تجربه تلخ خیابان 17 شهریور كه سنگفرش كردن آن باعث كم‌رونق شدن كسب‌وكار اصناف شد تكرار نشود. البته لاله‌زار تفاوتی اساسی با خیابان هفده شهریور دارد و آن هم این كه این خیابان یك محور درجه 2 به لحاظ بار ترافیكی است و مانند هفده شهریور سنگفرش شدن آن تاثیر زیادی روی بار ترافیكی منطقه 12 تهران نخواهد گذاشت.


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5496/18/41763/0