نسخه Pdf

محصولات اقتدارآفرین

محصولات اقتدارآفرین

پدافند

برد و ارتفاع بلند

سامانه باور 1 (موشک صیاد4)، سامانه باور 2 ، سامانه سلاح تلاش 1 و تلاش 2 با رادار افق (موشک صیادC3)، سامانه صیاد تاکتیکی (موشک صیادF3)

برد و ارتفاع متوسط
سامانه مرصاد 2 با موشک شلمچه 2، سامانه سلاح پانزده خرداد آرایه فاز اکتیو و پسیو (موشک صیاد E3) ، موشک صیاد C2، موشک صیاد3-A بلوک دو، موشک صیاد3-A بلوک یک، سامانه 320

هواپایه

موشک فکورA ، موشک فکورB، مقصود، فاطمیه (موشک صیاد9) ، ثامن (موشک صیاد6)

برد و ارتفاع کوتاه
سامانه دزفول1 با موشک عقاب ، سامانه سلاح شهید مجید، سامانه زوبین 1 (نواب زمین پایه)

دریاپایه
سامانه شهید سلیمانی (رعد) (با بهره‌گیری از موشک صیاد 3 و نواب)، سامانه نواب

کروز

برد کوتاه

نصر، نصر بهینه، نصیر، جاسک 2

برد متوسط
قادر، قدیر، نذیر، پرسه‌زن دلیجه

برد بلند
شهید ابومهدی

زیرسطحی
حوت، حوت 2، اروند 

تهاجم زمینی
حوت، حوت 2، اروند 

هواپایه
 قادر هواپایه، نصر هواپایه

مافوق صوت

بالستیک سوخت جامد

برد کوتاه

فاتح110-A بهینه، فاتح CS-110، فاتح110- DE، فاتح بصیر، فاتح 105، فاتح 316، فاتح مبین 

برد متوسط
فاتح 313 ، فاتح 313-B ، فاتح313 -D، فاتحF-313،  ذوالفقار پایه، ذوالفقارB، ذوالفقار‌کن پرتاب، ذوالفقار جستجوگر راداری پسیو، ذوالفقار 1000، ذوالفقار بصیر، ذوالفقار نافذ

برد بلند
شهید قاسم ، ذوالفقار HN

بالستیک سوخت  مایع

پلتفرم قیام
قیام

پلتفرم قدر
اعتماد، عماد، عماد نافذ، قدر 1-H،  قدر 1- Hدقیق، قدر L

پلتفرم قدر
اعتماد، عماد، عماد نافذ، قدر 1-H،  قدر 1- Hدقیق، قدر L

ضمیمه نوجوانه