نسخه Pdf

شرایط مهریه زن نازا

آیا به زن نازا هم مهریه تعلق می‌گیرد؟

شرایط مهریه زن نازا

براساس ماده 1082 قانون مدنی، «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» براساس این ماده، مالکیت زن بر مهریه به محض انعقاد عقد نکاح به وجود می‌آید. از جمله آثار مالکیت زن بر مهریه این است که به محض وقوع عقد، می‌تواند تمامی مهریه تعیین شده را مطالبه کند یا آن را به همسرش ببخشد.

در شرایط عادی، مرد هم به محض مطالبه مهریه توسط زن، مکلف به پرداخت آن است. البته مواردی وجود دارد که بر اساس آن مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد. مثلا اگر عقد نکاح به دلایلی باطل بوده‌ باشد و رابطه زناشویی هم میان زوجین شکل نگرفته‌باشد. یا اگر زن و مرد مهریه‌ای تعیین نکرده‌باشند و قبل از تعیین مهریه، زن فوت کند و رابطه زناشویی هم شکل نگرفته‌باشد . سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود آن است که آیا به زن نازا هم مهریه تعلق می‌گیرد؟ شرایط مهریه زن نازا چیست؟ پاسخ به این سوالات با در نظر داشتن مالکیت زن بر مهریه آسان می‌شود. یعنی همان‌طور که گفتیم، هر زنی به محض این‌که عقد کرد، مالک مهریه‌ای می‌شود که به او تعلق گرفته‌است؛ حتی زن نازا . بنابراین، در صورتی که با زن نازا رابطه زناشویی برقرار شده‌باشد، او مستحق دریافت تمام مهریه است و جزو موارد عدم تعلق مهریه نیست.
​​​​​​​نکته مهم دراین خصوص هم آن است که نازایی زن عیب محسوب نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به دلیل نازایی زن اقدام به فسخ نکاح با او کند.

آیا میزان مهریه زن نازا به این دلیل کمتر می‌شود؟
خیر میزان مهریه زن به دلیل نازایی کم نخواهدشد؛ فلذا بعد از ازدواج، زن استحقاق مطالبه تمامی مهریه را دارد.

آیا عدم تمکین زن نازا می‌تواند موجبات عدم پرداخت مهریه را برای مرد به‌وجودآورد؟
عدم تمکین مسأله‌ای است که برای آن استثنایی وجود ندارد. یعنی قوانین آن شامل تمامی زنان اعم از نازا و غیرنازاست. هر زنی اعم از نازا و غیرنازا پس ازعقد نکاح مکلف به تمکین عام و خاص از همسرخود است. در صورت عدم تمکین مرد می‌تواند الزام به تمکین زن را خواستار شود. دررابطه با عدم تمکین زن هیچ تفاوتی در قوانین و مقررات آن وجود ندارد. زن نازا پس از وقوع عقد نکاح مکلف به تمکین عام و خاص از همسر خویش است. در صورت هرگونه عدم تمکین عام و خاص مرد می‌تواند از نظر قانونی زن را مکلف به تمکین کند. در نتیجه عدم تمکین زن نازا تنها این امکان را برای مرد ایجاد می‌کند که از طریق مراجع قضایی برای تمکین زن خود اقدام نماید. اما از موجبات سقوط مهریه به‌شمار نمی‌رود. یعنی زن نازا در صورت عدم تمکین نیز مستحق دریافت مهریه خود است. اما در باب نفقه، زن نازا در صورت تمکین مستحق دریافت نفقه است، ولی درصورتی‌که عدم تمکین زن(ناشزه بودن زن) پس از ارسال اظهارنامه و اقامه دعوی در دادگاه ثابت شد استحقاق دریافت نفقه ندارد. در واقع برای زن ناشزه الزامی جهت پرداخت نفقه در نظر گرفته نشده و زن ناشزه نمی‌تواند برای دریافت نفقه خود اقدام کند. دراین میان فرقی از نظر نازایی و عدم نازایی وجود ندارد، اما پرداخت کامل مهریه کماکان پابرجاست و زن مستحق دریافت آن است.

محمد زمانی - خبرنگار چاردیواری