تورم نقطه‌ای سالانه به 46/4 درصد رسید

تورم نقطه‌ای سالانه به 46/4 درصد رسید


نرخ تورم سالانه آبان ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹ درصد رسیده که نسبت به همین مدت در ماه قبل، 1/8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای سالانه در آبان ۱۳۹۹ به عدد 46/4 درصد رسیده و نرخ تورم نقطه‌ای ماهانه در مقایسه با ماه قبل ۵ واحد درصد افزایش یافته
و این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 45/7 درصد است که نسبت به ماه قبل 4/4 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 50/3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1/8 واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آبان ۱۳۹۹ به 2/5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل،
1/8 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات»
به ترتیب 0/13 درصد و 6/1 درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 7/4 درصد است که نسبت به ماه قبل، 4/2 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 6/7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 7/0 واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به 0/29 درصد رسیده که نسبت به همین مدت در ماه قبل، 8/1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 0/29 درصد و 8/28 درصد است که برای خانوارهای شهری
7/1 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1/2 واحد درصد افزایش داشته است./ مرکز آمار