یارانه نقدی برای مردم خیلی مهم است

یارانه نقدی برای مردم خیلی مهم است

مرتضی افقه استاددانشگاه


با توجه به این‌که منابع برای بهبود معیشت محدود است باید به صورت متمرکز یکی از پیشنهادات کمیسیون تلفیق اجرا شود. هر چند هر قانون جدیدی که قرار است اجرا شود، مزایا و معایبی دارد اما به نظر می‌رسد به دلیل این‌که اقشار کم درآمد در سه دهک درآمدی اول بسیار تحت فشار هستند، افزایش یارانه نقدی در اولویت قرار بگیرد. البته راه‌های دیگری هم برای افزایش منابع وجود دارد که آن هم حذف غیر نیازمندان از فهرست یارانه نقدی است و مجلس می‌تواند یکی از منابع هدفمندی را از این طریق افزایش دهد تا دولت برای تأمین منابع برای پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر در تنگنا نباشد.