ای شتر  لگام گسیخته صحرا!

نزار قبانی تقابل چفیه فلسطینی و خلیجی را تقابل غیرت و بی غیرتی می‌داند

ای شتر لگام گسیخته صحرا!

هر قدر که چفیه فلسطینی در ادبیات به نماد مقاومت تبدیل شده، در مقابل، چفیه غتره که نوعی پوشش خلیجی است در اشعار شاعرانی چون نزار قبانی به نماد تن‌پروری و بی غیرتی بدل شده است. نزار قبانی در بسیاری از اشعار فلسطینی خود، مخاطب را عرب‌هایی قرار می‌دهد که با چفیه‌های حریر و لباس‌های گران‌قیمت در مقابل مظلومیت فلسطین سکوت کرده‌اند. در ادامه ترجمه گزیده‌ای از شعر بلند «الحب و البترول» را می‌خوانیم:
کی می‌فهمی؟/ کی می‌فهمی آقای من؟!/ که من یکی دیگر از فتوحات زنانه‌ات نیستم.../ کی می‌فهمی؟/ ای شتر لگام گسیخته صحرا!/ که من غبار روی سنگ‌ریزه‌های تو نیستم.../ کی می‌فهمی؟/ که تو مرا با مقام و امارت‌هایت نشئه نخواهی کرد/ و با نفت و امتیازاتت دنیا را صاحب نخواهی شد.../ تو قدس را فروختی/ خدا را فروختی/ خاکستر مرده‌هایت را فروختی/ انگار نه انگار که نظامی اسرائیلی شقیقه‌ات را نشانه رفته‌/ و پرچم‌هایشان روی لاشه‌های پرچم‌های شما افراشته شده است/ کی می‌فهمی؟/ قدس در خون خود شنا می‌کند/ و تو در شهوت‌هایت/ کی انسان درونت بیدار خواهد شد؟