چگونه انتخاب کنیم؟

بایدها و نبایدهای انتخابات از منظر رهبر انقلاب

چگونه انتخاب کنیم؟

انتخابات را صحنه جنگ قدرت قرار ندهید

در انتخابات شرکت کنید و آن را متعلق به خودتان بدانید

شعارهای غیرواقع‌بینانه ندهید

ملاحظات اخلاقی را در مناظرات و مصاحبه‌ها رعایت کنید

برای بیشتر دیده‌شدن هنجارشکنی نکنید

به حرف کسانی که با ادعای دلسوزی می‌گویند رای ندهید، اعتنا نکنید

از خدا کمک و هدایت بخواهید که به آنچه حق است، رای بدهید

کسانی که سخن نافذی دارند در جهت ترویج انتخابات فعالیت کنند

نیت را خدایی کنید تا خدا به کار شما برکت دهد

از تعارض و درگیری با طرفداران سایر نامزدها پرهیز کنید

ملتزم بشوید نتیجه انتخابات هرچه شد  بپذیرید