شیاطین

شیاطین

 الیاس
سریال: اغما
بازیگر: حامد كمیلی
جذابیت: الیاس جزو اولین نقش‌هایی بود كه در این فضا به عنوان شیطان حضور پیدا كرد، شخصیتی كه ورود آن به داستان و صحبتش از خدا و ایمان باعث می‌شد تا در ادامه بیننده را با نمایش شخصیت واقعی‌اش به‌شدت غافلگیر كند.فرشته
سریال: او یك فرشته بود
بازیگر: بهاره افشاری
جذابیت: افشاری در این سریال ابتدا به مخاطب نزدیك شد و بعد كم‌كم ذات واقعی نقشش را به تصویر كشید. منفی بودن او هم از اول چندان مشخص نبود و در ادامه آشكار شدن شیطان بودن او، باعث می‌شد تا بیننده یك لحظه جا بخورد و بعد هم با این وجه از او همراه شود.


 نیما
سریال: سقوط یك فرشته
بازیگر: مهرداد صدیقیان
جذابیت: نیما تداعی‌گر شیطان در این سریال بود؛ شخصیتی كه دختر مذهبی را با خود همراه کرده و او را وادار به انجام بسیاری از گناهان می‌كند. تیپ شخصیتی نیما هم جذابیتی داشت كه در آن مقطع مخاطبان زیادی را با خود همراه كرد و به‌واسطه همان شخصیت بیننده کمتر غافلگیر  می‌شد.