زمانی برای خانواده شدن

زوج‌های ایرانی سال گذشته در چندسالگی پدر و مادر شدند؟

زمانی برای خانواده شدن

بحث بر سر چالش‌های جمعیتی دوباره بالا گرفته است، موضوعی که هر چند ماه یک‌بار با اظهارنظر یا آمار تازه‌ای به خبرها راه پیدا می‌کند و البته که چندی بعد هم رو به فراموشی می‌رود.این‌بار اما توالی چند اظهارنظر پیرامون این موضوع دوباره بحث را به‌روز کرده است.

همین دیروز نقل‌قولی از سیدابراهیم رئیسی درباره چرایی عدم رغبت جوانان به ازدواج دست به دست می‌شد. این‌که اغلب جوانان مشکلات اقتصادی را در ازدواج نکردن دخیل می‌دانستند و پیش از آن هم البته که گفته‌های فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی بود که بحث بر سر فرزندآوری را به میان آورد. او گفته بود: «اگر در این پنج سال هر خانواده حداقل بین سه تا پنج فرزند به دنیا نیاورد، ما داخل سیاهچاله جمعیتی فرو خواهیم رفت که تبعات زیادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.» اما همه این اظهارنظرها حالا همراه شده است با آمار تازه مرکز ملی آمار پیرامون سن پدران ایرانی در اولین فرزندآوری. براساس آمار ثبت احوال کشور میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری در کل کشور درسال۱۴۰۲برابر با32.1سال بوده است که میانگین سن پدر، برای نقاط شهری برابر با 32.7 سال و نقاط روستایی برابر با 29.9سال است. درسال۱۴۰۲در بین استان‌ها بیشترین میانگین سن پدر در اولین فرزندآوری مربوط به استان تهران با رقم 34.5سال و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 27.1سال است. از سوی دیگر میانگین سن مادر نیز در اولین فرزندآوری در کل کشور در این مدت برابر با 27.3سال بوده است که مقدار شاخص در نقاط شهری 28.1سال و در نقاط روستایی 24.4سال است. بیشترین میانگین سنی مادران در اولین فرزندآوری، در بین استان‌ها مربوط به استان تهران با 30.8سال و کمترین آن مربوط به استان سیستان‌و‌بلوچستان با 22.7سال است.