قاچاق كودكان از كابل و عراق به تهران

قاچاق كودكان از كابل و عراق به تهران

انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندارتهران گفت: متأسفانه قاچاق كودك از كابل و عراق به تهران برنامه‌ریزی شده كه باید جلوی این اقدام گرفته شود.وی افزود: در حوزه آموزشی هم اعلام كردند بعد از سیستان و بلوچستان، كمترین سرانه آموزشی را داریم.‌ ۵۵۰ هزار نفر اتباع خارجی مجاز در تهران وجود دارد كه دو‌برابر آن هم غیرمجاز داریم. وی بیان كرد: در ۲۲خرداد با پذیرش و اصل مراقبت از حقوق كودكان نسبت به جمع‌آوری كودكان كار اقدام كردیم كه از ۲۴۹ كودك كار جمع‌آوری شده، ۱۸۹نفر از آنها اتباع خارجی بودند. / فارس